ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε τους Γενικούς Όρους Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα. Αυτοί οι γενικοί όροι αποτελούν μια ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ εσάς και της εταιρείας “Rezon” Ltd –Σόφια, με Ενιαίο Κωδικό Αναγνώρισης (UIC): 121184622, πόλη Σόφια, οδός «Καρνέγκι» 11А, με την οποία λαμβάνετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήστε δωρεάν τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας για προσωπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς, με την επιφύλαξη των παρακάτω όρων. Με την πρόσβαση (φόρτωση) της ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμευτείτε με τους παρόντες γενικούς όρους και όλες τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους και επίσης είστε υποχρεωμένοι να τους τηρήσετε. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους παρακάτω, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα.

 • Βασικές έννοιες
 • Για τους σκοπούς των παρόντων Γενικών Όρων οι αναφερόμενοι όροι χρησιμοποιούνται με την εξής έννοια: «ΧΡΗΣΤΗΣ» είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί κάποια από τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας. «ΥΠΗΡΕΣΙΑ/-ΕΣ» στην ιστοσελίδα περιλαμβάνουν:

  • απόκτηση πρόσβασης στους παρεχόμενους πληροφοριακούς πόρους/ δεδομένα της ιστοσελίδας μέσα από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού.
  • δυνατότητα συμμετοχής με σχόλια στην ιστοσελίδα.
  • δυνατότητα δημιουργίας και προσάρμοση του προφίλ χρηστών μέσω εγγραφής που επιτρέπει την ελεύθερη και πλήρη πρόσβαση στους πληροφοριακούς πόρους της ιστοσελίδας.
  • παραλαβή ενημερωτικών δελτίων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τους εγγεγραμμένους ΧΡΗΣΤΕΣ στην ιστοσελίδα.

  «ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ» είναι οποιοδήποτε πρόσωπο με το οποίο η εταιρεία “Rezon” Ltd έχει συμβατικές σχέσεις και το οποίο έχει το δικαίωμα να παρέχει στους εγγεγραμμένους ΧΡΗΣΤΕΣ στην ιστοσελίδα επιπλέον πληροφορίες για τα παρεχόμενα από το ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ εμπορεύματα και υπηρεσίες.

 • Γενικές διατάξεις
 • Οι παρόντες γενικοί όροι έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα μόνο ανάμεσα σε ΕΣΑΣ ως ΧΡΗΣΤΗΣ των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και τη “Rezon” Ltd – Σόφια. Αποκτάτε το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς/ μη-εμπορικούς σκοπούς. Όταν προσθέτετε σχόλιο, συμφωνείτε να τηρήσετε τους Κανόνες δημοσίευσης σχολίων. Η “Rezon” Ltd δεν ευθύνεται για τις απόψεις που εκφράζονται από εσάς.

 • Πνευματικά δικαιώματα
 • Ο καθένας έχει το δικαίωμα να επικαλεστεί πληροφορίες από την ιστοσελίδα φέροντας ευθύνη για την ακρίβειά τους. Κατά την δημοσίευση πληροφοριών είναι υποχρεωτικό να αναφέρετε την πηγή συνοδευόμενη από υπερ-σύνδεση στην ιστοσελίδα της. Η εισαγωγή συνδέσεων προς υλικά από την ιστοσελίδα και τα ηλεκτρονικά δελτία στην ιστοσελίδα σας επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση της “Rezon” Ltd.  Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υλικών πέρα από την αναφερόμενη έννοια, για τη φόρτωση βάσεων δεδομένων, δημοσίευση, αναπαραγωγή, οποιαδήποτε μορφή εμπορικής χρήση καθώς και αναμετάδοση σε τρίτους χωρίς τη γνώση και τη συγκατάθεση της “Rezon” Ltd.

 • Εμπιστευτικότητα
 • Η "Rezon” Ltd είναι υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και είναι εγγεγραμμένη σύμφωνα με το Νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 
  Η "Rezon” Ltd υποχρεούται να διασφαλίσει το απόρρητο των πληροφοριών που περιέχει προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες σε απευθείας σύνδεση μέσω συμπληρωμένων αιτήσεων για εγγραφή. Η αποκάλυψη είναι δυνατή μόνο στις περιπτώσεις που οι πληροφορίες απαιτούνται από τις κρατικές αρχές ή εντεταλμένους από το νόμο υπαλλήλους να ζητούν και να συλλέγουν πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά δεδομένα και με την επιφύλαξη του νομοθετικού διατάγματος. 
  Η „Rezon” Ltd μπορεί να παρέχει τις συλλεγμένες στατιστικές πληροφορίες για τις επισκέψεις στην ιστοσελίδα σε διαφημιστές/ διαφημιστικές εταιρείες που διατηρούν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των κλικ στα διαφημιστικά τους μπάνερ και συνδέσεις, να καταρτίζει εσωτερικές στατιστικές και για τους σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (δικές του και των ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ). Με την αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων, ο ΧΡΗΣΤΗΣ συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, με την αποστολή γραπτής ειδοποίησης προς την „Rezon” Ltd - Σόφια, πόλη Σόφια, οδός «Καρνέγκι» 11А

 • Περιορισμός της ευθύνης
 • Παρ’όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να παρέχονται αντικειμενικές και ακριβείς πληροφορίες, ένα μέρος των δεδομένων, των αναλύσεων και των σχόλιων που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα, βασίζονται σε εξωτερικές πηγές. Οι πληροφορίες και τα υλικά για ένα συγκεκριμένο θέμα δεν πρέπει να θεωρηθούν ως παρεχόμενα από τη θέση της «έσχατης λύσης».  
    Η „Rezon” Ltd και ορισμένοι υπάλληλοί της δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι σε περίπτωση απώλειας ή άλλων δυσμενών συνεπειών για πρόσωπα και οργανισμούς που ενήργησαν ή απέφυγαν δράση ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα ή στα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της ιστοσελίδας παρέχονται στους χρήστες χωρίς ρητές εγγυήσεις ή εκχώρηση δικαιωμάτων στις πληροφορίες μέσα τους. Η „Rezon” Ltd και οι ενδιάμεσοί της δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε τυχόν ζημίες προς τρίτους που προέρχονται από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης υλικών, ακόμη και αν η „Rezon” Ltd έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα εμφάνισής τους. Η “Rezon” Ltd και οι συνεργάτες της δεν εγγυώνται την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών, των κειμένων και των γραφικών, των συνδέσεων και των άλλων μέσων που περιέχονται στα υλικά της ιστοσελίδας. Η „Rezon” Ltd διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα υλικά σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 • Εγγραφή
 • Μπορείτε να πάρετε δωρεάν και πλήρη πρόσβαση στους πληροφοριακούς πόρους της ιστοσελίδας. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαίο να κάνετε εγγραφή στην ιστοσελίδα και να δημιουργήσετε ένα προσωπικό προφίλ χρήστη.  
  Με την εγγραφή σας είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε πλήρεις, ακριβείς, αληθές και σωστές πληροφορίες. Η „Rezon” Ltd διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει αν θα χορηγήσει προφίλ/ λογαριασμό/ στο χρήστη.
  Η „Rezon” Ltd διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει τα προφίλ των χρηστών, τα οποία κατά την κρίση της εταιρείας θεωρηθούν απαράδεκτα και επίσης σε περίπτωση που υπάρχει εύλογη υποψία για παραβίαση των παρόντων γενικών όρων. Η “Rezon” Ltd – Σόφια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παροχή των παραπάνω δωρεάν υπηρεσιών με τη δημοσίευση μηνυμάτων στην ιστοσελίδα.

 • Τροποποιήσεις
 • Η „Rezon” Ltd διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους παρόντες γενικούς όρους ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας αμέσως αυτές τις τροποποιήσεις στην ιστοσελίδα, μαζί με ένα μήνυμα για τις τροποποιήσεις στους Γενικούς Όρους. Οι τροποποιήσεις θα ισχύσουν από την ημερομηνία της δημοσίευσής τους.
    Για όλα τα εκκρεμή στους παρόντες Γενικούς Όρους ζητήματα εφαρμόζεται η ισχύουσα Βουλγαρική Νομοθεσία.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα με την πολιτική μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, για να λάβετε γνώση.